מידע כללי
 
 1. מסמך זה מהווה תקנון אתר https://loveat.shop (להלן: "האתר").
 2. תקנון זה מחייב כלפי כל אדם בין אם הוא אדם פרטי ובין אם הוא תאגיד או כל ישות משפטית אחרת אשר שוהה באתר, למשך כל זמן ו/או המבקר באתר למשך כל זמן, אף המינימלי ביותר (להלן: "גולש").
 3. התקנון הינה לבאר בפני הגולש את תנאי הגלישה והשימוש באתר ולהביא את הבסיס המשפטי אשר יהווה בסיס לכל דיון משפטי בין הגולש לבין בעלי האתר.
 4. העושה שימוש באתר ובשירותיו מביע בכך הסכמה מלאה ומודעת לתקנון זה, ומהווה הצהרה כי קרא, הבין והפנים את הנאמר בכל תקנון זה, על כל סעיפיו ועל כל תנאיו. העושה שימוש באתר אף מצהיר כי ככל שאינו מסכים לתנאי ו/או סעיף כלשהו מבין התנאים ו/או הסעיפים המפורטים בתקנון זה, לא יעשה שימוש באתר ו/או בשירותיו וייצא ממנו לאלתר.
 5. במסגרת האתר ניתן לרכוש, בין היתר, פולי קפה, קפה טחון ואביזרים להכנת הקפה (להלן: "המוצר"). מובהר כי האתר ו/או מי מטעמו רשאי לעדכן את היצע המוצרים מעת לעת, על ידי הסרת ו/או הוספת מוצרים ו/או הוספת סוג מוצרים ו/או הסרת סוג מוצרים ו/או שינוי מחירי המוצרים וכיו"ב בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 6. הגולש מאשר בזאת כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וכי ייתכן פער במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר כפי שיתקבל על ידי הלקוח. אין בכך כדי להטיל על האתר או מי מטעמו, אחריות כלשהי.
 7. השימוש באתר מיועד לכל ישות משפטית הכשירה לבצע פעילויות משפטיות. יובהר כי קטינים אינם רשאים לעשות שימוש באתר זה ללא אישור אפוטרופוס כדין, וכי הקטין נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופסיים החוקיים שלו. האחריות לדבר גלישה ושימוש כדין באתר חלה על הורי ו/או האפוטרופוס של הקטין, וכל פעולה אשר תבוצע על ידי קטין באתר זה מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס כדין.
 8. ככל שגולש אינו פועל כדין ו/או התנהלותו אינה עולה בקנה אחד עם האמור בתקנון זה ו/או לדעת האתר הגולש פועל לשם פגיעה בתפקוד האתר ו/או בתחרותיות האתר ו/או בתפקוד העסקי של האתר, אזי האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע כל שימוש באתר, הן כגולש.
 9. האתר שומר לעצמו ו/או למי מטעמו את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, מכל סיבה שהיא וללא כל סיבה.
 10. הגולש מסכים בזאת למסור פרטיו האישיים לידי האתר עם דרישתו הראשונה מספק האינטרנט של הגולש ו/או כל צד שלישי.
 11. שירותי האתר, המצגים, שירות הלקוחות, התמיכה הטכנית, תוכנו הגראפי, תוכנו הכתוב ותוכנו הקולי והמצולם בוידאו, ניתנים לשימוש כמו שהם וכך בלבד. לגולשים לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין הנ"ל, לרבות בגין אופן מתן השירות, בגין יכולות האתר, מגבלות האתר ו/או התאמת האתר או אי-התאמת האתר לצרכים האינדיבידואליים של כל ישות משפטית כלשהי ולדרישות ספציפיות כאלו ואחרות.
 12. גולש מאשר כי הוא מודע לכך שלאתר ישנו מוניטין בתחום פעילותו וכי עליו להימנע מכל פעולה אשר עלולה לפגוע במוניטין האתר, לרבות שימוש פוגעני במוצרי האתר.
 13. האתר רשאי, בכל עת, ללא מתן כל הודעה מראש ולפי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר.

קניין רוחני

 1. כלל זכויות הקניין הרוחני באתר מוגנים על פי חוק זכויות יוצרים ושייכים לאתר ו/או מי מטעמו, לרבות השמות, הסמלים, הסימנים המסחריים, טקסט, כל תוכן מילולי, וכל סימן גרפי הם רכושם הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו. וכן המידע ו/או התצוגות ו/או התמונות ו/או צורות הניסוח ו/או הסלוגנים הינם רכושו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו ולגולש לא תהא כל זכות שהיא בקניין הרוחני השייך לאתר וכי השימוש בקניין הרוחני של האתר על ידי כל גולש ייעשה לשם מילוי תכלית האתר.
 2. הגולש באתר אינו רשאי להכין מהמוצרים שבאתר יצירות נגזרות ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לשווק ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או למסור לצד אחר כלשהו את מלוא ו/או חלק מהמידע ו/או התמונות ו/או העיצובים ו/או הטקסטים ו/או כל אשר נמצא באתר, וזאת מבלי לקבל את הסכמת האתר בכתב ומראש.

הזמנות

 1. האחריות בגין תוכן ההזמנה היא על הגולש ועליו לוודא, טרם ביצוע ההזמנה, כי לא חלו טעויות כלשהן בביצוע ההזמנה.
 2. אישור סופי לגבי ביצוע הזמנת מוצר יתקבל רק לאחר בדיקה טכנית של ההזמנה וביצוע חיוב תקין של אמצעי התשלום. אישור וקיבול ההזמנה יבוצע על ידי שליחת דוא"ל לגולש מטעם האתר ו/או מי מטעמו.
 3. ספירת הימים לביצוע ההזמנה על ידי האתר יחלו במועד אישור ההזמנה על ידי האתר ולא מרגע ביצוע ההזמנה על ידי הגולש
 4. בידי הגולש לבחור בחלופת האיסוף העצמי, במסגרתה יבחר באיזה סניף של האתר ברצונו לאסוף את ההזמנה, ואת הזמנה זו יהא ניתן לאסוף בתוך פרק זמן של עד 3 ימי עסקים מיום ההזמנה.
 5. ככל שהגולש יבחר בחלופת המשלוח אזי המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל (להלן: "חברת השליחויות"). מועדי האספקה יהיו החל מיום א' עד ה' בין השעות 20:00 - 8:00. יובהר כי החל מרגע הוצאת המוצר ממשרדי האתר האחריות בגין כל נזק שיגרם למוצר, ישיר או עקיף, אינו באחריות האתר ו/או מי מטעמו ואין כל אפשרות לחזור אל אלו בכל טענה.
 6. מוצרים שהוזמנו בדרך של משלוח יסופקו לגולש בתוך פרק זמן של 5 ימי עסקים, ככל שההזמנה בוצעה באזור גוש דן ולחילופין בתוך פרק זמן של 10 ימי עסקים. יובהר כי ככל שהחברה העבירה את ההזמנה לדואר ישראל אך אלו אינם עומדים במועדים הנקובים בסעיף זה, אזי האתר לא יימצא אחראי בגין האיחור ולא יהא ניתן לחזור כלפי האתר בשום טענה.
 7. ככל שהמוצר לא יסופק לגולש בתוך 10 ימי עסקים בעקבות איחור שבאחריות האתר, להבדיל מאחריות דואר ישראל (להלן: "המועד האחרון למסירה"), אזי בכפוף למתן הודעה בתוך חודשיים מהמועד האחרון למסירה, הגולש יהיה זכאי לפיצוי בדמות החזר דמי המשלוח הרלוונטי, בלבד. ככל שהמוצר לא יסופק לגולש תוך פרק זמן נוסף של 15 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על אי הגעת המוצר בפרק הזמן שלעיל, האתר יזכה את הגולש בגובה עלות ההזמנה.
 8. יודגש כי אי מסירה בעקבות סיבה הקשורה לגולש לא תבוא במניין הימים תחת פרק הזמנות זה.
 9. מובהר כי ככל שלא נאמר אחרת במפורש, המועדים המצוינים תחת פרק הזמנות עוסקים באספקת מוצרים בתוך שטחי מדינת ישראל. אספקת מוצרים מחוץ לשטחי מדינת ישראל תתאפשר בכפוף למחיר משלוח הספציפי לכל מדינה ואין התחייבות לגבי זמן המשלוח.
 10. ככל שהתבצעה הזמנה והוזנה כתובת שגויה על ידי הגולש, אזי האתר לא יהיה אחראי למוצר והגולש לא יוכלו לבוא בכל טענה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.
 11. יובהר כי הגולש יחויב בתוספת תשלום לדמי המשלוח בנסיבות הבאות: (א) שינוי כתובת ההזמנה לאחר ביצועה; (ב) כשל במסירת החבילה שאינה נובעת מהתנהלות האתר ו/או דואר ישראל.
 12. הגולש אחראי לבדוק את המוצר תוך זמן סביר מקבלתו מהאתר. אם יימצא כי ישנה תקלה במוצר, אשר לא נגרמה בעת משלוח המוצר, על הגולש לפנות תוך 14 יום מקבלת המוצר לשירות לקוחות האתר ולעדכן בדבר התקלה ואופייה. אם הגולש לא שלח את התלונה במועד ו/או האתר סבור שהתלונה אינה מוצדקת ו/או עסקינן בתלונה שאינה נתמכת באסמכתאות אזי הגולש לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או לכל תשלום אחר.
 13. האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים לאובדן ו/או גניבת תעודת המשלוח, ובכלל זה לאור מחדל ו/או רשלנות באיסופה.
 14. ככל שנתקבל על ידי הגולש מוצר שאינו תואם את ההזמנה, לרבות מוצר שונה מההזמנה, כמות שונה של מוצרים, וכיו"ב או לחילופין שישנה תקלה במוצר, אזי רוכש המוצר יהיה זכאי לקבל את המוצר אותו הזמין ו/או מוצר חליפי ללא תשלום נוסף בכפוף למתן הודעה לשירות האתר בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ולעדכן את האתר באמצעות הטלפון בוואטספ 0508565789 ו/או מייל tal@loveat.co.il בדבר אי ההתאמה. הגולש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין האמור. הפיצוי, בשום מקרה, לא יעלה על עלות המוצר המוזמן שלגביו חלה אי ההתאמה/תקלה, בהתאם למחיר הנתון בחשבונית ההזמנה.
 15. מוצרים אשר נשלחו בחזרה אל האתר בעקבות אי איסוף המוצר ממקום הימצאו (לדוגמא סניף הדואר) ו/או מכיוון שנמסרה כתובת שגויה אזי יעמדו בפני הגולש שתי חלופות: (א) לאסוף את המוצר מהאתר, לאחר תיאום מראש; (ב) לשלם על משלוח נוסף. ככל שהמוצר ישהה ברשות האתר כשלושה חודשים מעת קבלת המוצר חזרה, יראו את הגולש כמי שקיבל את המוצר לשביעות רצונו והאמור לא יהא זכאי לכל פיצוי.

ביטול עסקה

 1. הגולש לא יהא זכאי לבקש להחזיר מוצרי מזון אשר נרכשו מהאתר, וזאת על פי דין, למעט אם נתקבל אישור האתר. בירורים יש לבצע במספר הטלפון בוואטספ 0508565789 ובמייל tal@loveat.co.il, בשעות פעילות האתר, שהן ימים א' עד ה', בין השעות: 10-15:00.
 2. חרף האמור לעיל, במקרה של רכישת אביזרים לרכישת קפה ו/או כל מוצר שאינו מוצר מזון, בידי הגולש תעמוד הזכות לבטל את העסקה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר/ים.
 3. בעת ביטול עסקה, המוצר יוחזר באריזתו המקורית, ככל שהדבר סביר בנסיבות העניין.
 4. חרף האמור בתקנון זה ומבלי לגרוע אילו מהוראותיו, האתר רשאי לבטל הזמנה, כולה או חלקה, בין היתר, בגין הנסיבות הבאות:
  • בגין תקלה טכנית ו/או תקלה בתקשורת אשר מנעה את תפקודו התקין של האתר;
  • נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או בתנאי התשלום ו/או בתמחורו;
  • נעשתה פעילות לא חוקית באתר ו/או עשו שימוש באתר לשם ביצוע פעילות לא חוקית;
  • תיאור ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הגולש אינו נהיר דיו;
  • באם המוצר אזל מהמלאי;
  • כל סיבה שאינה בשליטת האתר ולאורה לא ניתן לספק את המוצר כנהוג על ידי האתר;
  • בעקבות כוח עליון, לרבות, אך לא רק, פעולות טרור ו/או איבה ו/או מגפות כגון מגפת נגיף ה-Covid- 19.
  • אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את ההזמנה, האתר לא יחויב לספק ההזמנה.

פרטיות

 1. כל מידע אשר יימסר על ידי הגולשים יוגן בהתאם להוראות הדין ולא יימסר לצד שלישי, למעט אם נדרש הדבר על פי חובה שבדין ו/או על פי בקשת הגולש.
 2. בכפוף לאמור בסעיף 35 לעיל, הגולש מעניק לאתר את ההרשאה לעשות שימוש בפרטים שהוא ימסור לאתר עם ביצוע ההזמנה, וזאת, בין היתר, בדרך של שליחת דיוור ישיר/ פרסומים וכיו"ב, זאת, בכפוף לכל דין.

שונות

 1. ניתן ליצור קשר לפרטים ובירורים בכל הנוגע למוצרים ו/או אספקתם ו/או כל סוגיה אחרת באמצעות הטלפון בוואטספ 0508565789 וכן באמצעות דוא"ל tal@loveat.co.il
 2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות שימוש זה או אחר בכל ו/או חלק מתקנון זה מבלי לקבל את אישור האתר מראש ובכתב.
 3. גולש יפצה ו/או ישפה את האתר בגין כל טענה משפטית שתעלה כנגד אתר מצד שלישי, אשר נובעת מהפרת תקנון זה ו/או הוראות הדין השונות.
 4. מובהר כי הפרטים המוכנסים בעת ההרשמה לאתר ו/או ההזמנה מהאתר יהוו ראיה חלוטה לנכונותם.
 5. על העושה שימוש באחד משירותי האתר האחריות לוודא שכתובת הדוא"ל המוזנת באתר היא הכתובת בה הוא עושה שימוש, וכל הודעה על אי קבלת מסרים ו/או הודעות מצד האתר בגין שימוש בדוא"ל אחר מצד הגולש הינה על אחריותו הבלעדית.
 6. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, סכום הפיצוי המקסימלי אשר יינתן על ידי האתר לא יעלה על מחיר ההזמנה על ידי הגולש.
 7. כל הגבלה במסגרת הסכם זה על אחריות האתר ו/או כל זכות הניתנה לאתר, תהיה המשמעות גם על בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או עובדי האתר ו/או מי מטעם האתר.
 8. האתר עושה מאמצים כנהוג בשוק על מנת לשמור על תפקודו התקין ואבטחתו של האתר. יחד עם זאת, ככל שיהיו תקלות בתפקודו, אין האתר יחויב בגין כל הפרעה בתפקודו, וכן לא יהיה אחראי לתקלות ברשת, תקלות חומרה, פריצות אבטחה וכיו"ב.
 9. האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם חבים בגין פעילות שאינה חוקית ו/או הפוגעת בצד אחר של גולשי האתר ו/או כל שימוש באתר אשר אינו בשליטתם המלאה של האתר ו/או בעלי האתר.
 10. חשבוניות יישלחו לכתובת הדוא"ל אשר הוזנה על ידי הגולש בשרתי האתר.
 11. האתר עושה מאמצים כנהוג בשוק לשם אבטחת האתר, אולם אין הוא אחראי בגין כל טענה כנגד האתר ו/או בעלי האתר בגין תוכנות זדוניות שיהיו באתר.
 12. האתר מציג קישורים לאתרים חיצוניים ואין האתר ו/או בעלי האתר אחראים לתוכן אתרים אלו, כל העושה שימוש באתרים אלו נושא במלאו האחריות לכך.
 13. רישומי המחשב של האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות שנעשו.
 14. פרשנותו ואכיפתו של תקנון ו/או כל הליך משפטי שיהיה מכוחו זה יעשו בהתאם לדין הישראלי ואילו הסמכות המקומית תהיה של בתי המשפט היושבים בתל אביב.